Algemene voorwaarden Chikara Sport

Abonnementen / Inschrijven
1.1 met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
1.3 Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan en is maandelijks opzegbaar.
1.4 Bij het aangaan van een sportabonnement worden éénmalig € 25,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.
1.5 Een opzegging dient per kalendermaand schriftelijk of per e-mail door CHIKARA SPORT ontvangen te zijn. Er kan per eerste dag van iedere kalendermaand opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
1.6 Indien wordt opgezegd binnen 12 maanden na aanvang van het abonnement, worden er twee maanden opzegtermijn in acht genomen.
1.7 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
1.8 Het abonnement kan onderbroken worden i.v.m. blessure, zwangerschap of operatie. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden, voor een vooraf afgesproken termijn.
1.9 Indien een les verzuimd wordt (bij Abonnement 1), kan deze op een ander tijdstip te allen tijde kosteloos ingehaald worden
1.10 De lesduur staat aangegeven op het rooster.
1.11 Het lesrooster ligt vast voor de periode van 1  jaar tenzij anders aangegeven. CHIKARA SPORT behoudt zich echter het recht voor het rooster/ lesuren tussentijds te wijzigen.
1.12 Judoleden worden bij inschrijving automatisch aangemeld bij de judobond. Het lidmaatschap hiervoor wordt rechtstreeks aan de JBN voldaan.

Openingstijden
2.1 De lestijden zijn terug te vinden op het lesrooster
2.2 Op nationale feestdagen is de sportschool gesloten.
2.3 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal duidelijk gecommuniceerd worden.
2.4 CHIKARA SPORT behoudt zich het recht voor om de Sportschool te sluiten met een maximum van 10 dagen per jaar (buiten zon- en feestdagen) zonder dat restitutie van het abonnementsgeld verschuldigd is.

Facturatie en betaling
3.1 Bij het aangaan van het sportabonnement dient op het inschrijfformulier toestemming tot doorlopende automatische incasso afgegeven te worden.
3.2 De contributie is verschuldigd per maand, tenzij anders overeengekomen en vermeld op het inschrijfformulier.
3.5 De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 15e, danwel de 28e van de maand geïncasseerd van de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
3.6 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden.
3.7 CHIKARA SPORT behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand op te zeggen.
3.8 CHIKARA SPORT is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportlocatie te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

Overig
4.1 De judomat mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met (binnen en/of buiten-) schoenen. Er wordt gesport op op blote voeten, sokken of balletschoentjes.
4.2 Deelnemers zorgen er zelf te alle tijden voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.

Risico en aansprakelijkheid
5.1 CHIKARA SPORT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s).
5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij CHIKARA SPORT  is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
5.3 CHIKARA SPORT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelenemer CHIKARA SPORT vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5.5 Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Wanneer sporten of bepaalde sportonderdelen worden afgeraden door een arts/fysiotherapeut zal de deelnemer hiervan melding doen bij de betreffende instructeur(s).
5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld.

6. Rechtstoepassing
6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CHIKARA SPORT aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van CHIKARA SPORT te accepteren.

7. Privacy
7.1 tijdens de lessen wordt regelmatig beeldmateriaal opgenomen voor interne trainingsdoeleinden, extern gebruik ten behoeven van het behalen van certificaten van de medewerkers of gebruik op social media. Men kan vooraf aangeven of er toestemming is om beeldmateriaal op social media te plaatsen.
7.2 in het kader van de AGV verklaart CHKARA SPORT nooit NAW gegevens aan derden te verstrekken. Na het beëindigen van het lidmaatschap hanteert de sportschool een bewaartermijn van maximaal 60 dagen. Daarna zullen de gegevens uit het systeem verwijderd worden en alle privacygevoelige stukken worden vernietigd.

Versie 09-03-2020